Pompadour pp

13. 01. 2001 – GS Edwin- 15 Abk./calves

FGZW: 106 (60)
FFW104 (60)

 

Berit Pp

05. 05. 2008 – Supery x Haxzeus –8 Abk./calves
GG: 51 kg ¦ 200 d: 299 kg ¦ 365 d: 412 kg
2009: 2. Platz / 2nd place Tag der Mutterkuh
2010: 3. Platz / 3rd place Tag der Mutterkuh
2012: 2. Platz/2nd place Steiermarkschau

FGZW: 99 (58)
FFW: 118 (65)

Boszena Pp

03. 05. 2009 – Poldau x Sam –8 Abk./calves
GG: 42 kg ¦ 365 d: 471 kg
2010: 2. Platz/2nd place Bundesfleischrinderschau
2011: GS u.GBS Tag der Mutterkuh

FGZW: 111 (61)
FFW: 113 (63)

Elektra PP*

14. 10. 2009 – Vito x Ronni – 5 Abk.
GG: 40 kg ¦ 200 d: 282 kg ¦ 365 d: 446 kg
Belegt mit: Auroch Deuter PP

FGZW: 109 (56)
FFW: 122 (64)

Franziska Pp*

25. 11. 2010 – Campari PP x Ronni PP – 5 Abk./calves
GG: 46 kg ¦ 200 d: 287 kg ¦ 365 d: 464 kg
2012:GS Tag der Mutterkuh
2013: GRS Bemuskelung NÖ. Fleischrindertag
2013: 3. Platz Bundesfleischrinderschau

FGZW: 111 (52)
FFW: 123 (60)

SONY DSC

Herta Pp*

09.10.2012 – Lykky Sirius Pp x Ronni PP – 4 Abk./calves
GG: 49 kg ¦ 200 d: 282 kg ¦ 365 d: 377 kg

FGZW: 104 (48)
FFW: 111 (57)

Kleopatra*

21.07.2015 – Isaak PP* x Poldau – 1 Abk./calves
GG: 49 kg ¦ 200 d: 300 kg ¦ 365 d: 525 kg

FGZW: 111 (36)
FFW: 118 (50)

Letizia Pp*

20.07.2016 – Steinadler PP x Poldau PP – 1 Abk./calves
GG: 52 kg ¦ 200 d: 310 kg ¦ 365 d: 537 kg

FGZW: 117 (50)
FFW: 116 (53)

2018: 2. P. Genostar Fleischrindertag